top of page

תנאי שימוש

תנאי שימוש

הגדרות

בתנאי שימוש אלו יהיו למונחים המוגדרים כאן המשמעות שלהלן:

"האתר" – ____www.mycar-israel.com____ וכן אפליקציה סולולארית.

"השירותים" – שירותי האתר המאפשרים השכרת רכבים שיתופיים על בסיס שעתי ממיקום גיאוגרפי בקרבת המשתמש, קבלת מידע על בעל האתר, עסקיו ו/או על חברות קשורות אליו ושירותים משלימים אחרים.

"בעל האתר" – מיי קאר (פסגות) רכב לפי שעה בע"מ, ח.פ. 516518529.

"המשתמש/ים" - מי שעושה שימוש כלשהו באתר ו/או מקבל באמצעותו את השירותים.

"פרטי הקשר"– בטלפון ____*2138_______; ו/או בכתובת המייל __office@mycar-israel.co___.

כללי

האתר מנוהל ומופעל על ידי בעל האתר ומשמש, בין היתר, לפרסום וביצוע השירותים. תנאי שימוש אלו מסדירים את מערכת היחסים בינך, המשתמש באתר, בין היתר לבין בעל האתר לשם קבלת השירותים באמצעות האתר.

על ידי גישה או שימוש בכל חלק של האתר ו/או השירותים, אתה מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו ו/או למדיניות הפרטיות או לכל תנאי מהם, אנא הימנע מלגשת לאתר או לקבל את השירותים.

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. בעל האתר יפרסם את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות המעודכנים באתר. מומלץ כי המשתמש יתעדכן באופן תדיר באתר לגבי שינויים בתנאי שימוש אלו ו/או מדיניות פרטיות.

כל משתמש בשירותים מצהיר, כי קרא את תנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות, וכי הוא מסכים לכל ההוראות והתנאים, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעל האתר ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות של תנאי שימוש אלו ו/או למדיניות פרטיות.

מובהר כי בעל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר (לרבות מתן השירות) בכל עת וללא הודעה מראש.

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או את האפשרות לקבל את השירותים ו/או לבטל השתתפות של משתמש בשירותים ושהתנהגותו אינה הולמת ו/או לא חוקית ו/או שאינה לפי תנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או שאינו מאשר את תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) בדרך שבה בעל האתר בחר לבקש את אישורו, והכל לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי.

האתר פעיל בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה. יובהר כי ייתכן והאתר יהיה מושבת לעבודות תחזוקה ו/או עקב תקלות שאינן בשליטת בעל האתר ואשר עשויות להתרחש בכל עת ו/או מסיבות אחרות ולמשתמש לא תהיה כל טענה לבעל האתר בשל כך.

בכל הנוגע לפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו רישומי המחשב של בעל האתר ראיה מכרעת.

תנאי השימוש הכלולים כאן ומדיניות הפרטיות חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפון סלולארי "טיפש" (כשר), טלפון סלולארי חכם, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט, ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

האמור בתנאי שירות אלו מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשים ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

 

הצהרות והתחייבויות המשתמשים

המשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 18, כי הוא מסוגל להתקשר עם בעל האתר בהתאם לתנאי השימוש ולוקח אחריות מלאה על השימוש באתר ובכלל זה השירותים.

המשתמש מתחייב להימנע מלנקוט ביחס לאתר ו/או לשירותים את הפעולות כדלקמן:

אין להשתמש בשירותים באופן בלתי חוקי או מתוך כוונה להפר כל חוק או בכל אופן אסור על פי תנאי שימוש אלו;

אין לבצע כל שינוי בשירותים ו/או באתר ו/או בקוד המקור או רכיב כלשהו של האתר או שימוש לא מורשה בזכויות הקניין הרוחני של בעל האתר ו/או צד שלישי כלשהו;

אין להשתמש בנתונים ו/או פרסומים כלשהם המתפרסמים באתר בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו, מבלי לקבל את הסכמתו של בעל האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן) ;

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) מבלי לקבל את רשותו המפורשת של בעל האתר מראש ובכתב;

אין להסיר, לשנות או להסתיר כל סממן מסחרי של בעל האתר מהאתר ו/או השירותים;

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots ב"deep-link"/"page-scrape"/"robot"/"spider" או אמצעי אוטומטי אחר, אלגוריתם או מתודולוגיה, או כל הליך ידני דומה או שווה ערך, לגשת, לרכוש, להעתיק לבצע הנדסה לאחור, לפרק לסרוק או לנסות בכל דרך אחרת לפרסם כל חלק מהשירותים ו/או כל תוכן באתר.

אין להשתמש באתר באופן אשר אינו בהתאם למדיניות הפרטיות של בעל האתר ו/או תנאי שימוש אלו ו/או כל החוקים והתקנות החלים על תנאי שימוש אלו.

קבלת ומסירת מידע והשירותים באתר

בעת ביצוע רכישות באתר יתבקש המשתמש למסור, בין השאר, פרטים מזהים כגון שם, צילום רישיון נהיגה, צילום פנים של המשתמש, אמצעי התקשרות (טלפון וכתובת מייל), כתובת, פרטי כרטיס אשראי ומספר תעודת זהות. יובהר כי כאמור המשתמש ימסור פרטים מדויקים, שלמים ומעודכנים וכל תוצאה של שימוש בפרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים כאמור יחול על המשתמש בלבד ובאחריותו. אי ביצוע הוראה זו מהווה הפרה של תנאי שימוש אלה, אשר עלולה לגרום, בין היתר, לאי קבלת השירותים.

בכפוף לקבוע במדיניות הפרטיות של בעל האתר, בעל האתר מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי הזיהוי של משתמש אלא על מנת לאפשר את אספקת השירותים או לצרכי תפעול האתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, בעל האתר יהיה רשאי להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבעל האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, וכן ככל שהמשתמש עשה שימוש בשירותים לביצוע מעשה בלתי חוקי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

לאחר שנמסרו ואושרו הפרטים וניתנה הסכמת המשתמש לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, בעל האתר רשאי, אך לא חייב, להציג או לשלוח למשתמש עדכונים באמצעות פרטי הקשר עמו, ובכלל זה דבר פרסומת, עדכוני תוכן, מידע על שירותיו ומוצריו של בעל האתר ושל צדדים שלישיים רלוונטיים, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

יובהר כי בעל האתר רשאי בכל עת להפסיק ו/או לגרוע שירות מסוים וכן להוסיף שירותים חדשים ו/או לבצע כל שינוי בסוג ו/או השירותים המוצעים באתר ללא מתן הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר.

בעל האתר רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. בעל האתר רשאי בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

זמני אספקת השירותים משתנים מעת לעת בהתאם לזמינות השירותים ומיקומו של המשתמש ומפורסמים באתר.

רכישה באתר מבוצעת על ידי כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי, ובכפוף לאישור חברת האשראי אליה משויך הכרטיס בו שולמה ההזמנה ע"י המשתמש. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את אמצעי ו/או דרכי התשלום בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

רכישת שירותים באתר

רכישת שירותים באתר תתבצע באמצעות הרשמה לאתר ולאחר מכן הזמנה של השירותים באמצעות האתר בכפוף לזמינות השירותים או בכל דרך אחרת שיציע האתר. המשתמש יקבל פירוט של הרכבים הזמינים באזור ובשעות שבהם הוא רוצה להשתמש בשירות ולאחר מכן יוכל להזמין את הרכב שבחר. בעל האתר רשאי לעדכן את מצאי הרכבים הזמינים, שעות הפעילות, מיקומי השכרת הרכבים וכן להוסיף או להשמיט פרטים, וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר השירות מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות ובין הפריטים בפועל, אשר נובעים, בין היתר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

אספקת השירותים תעשה לכתובת שהזין המשתמש באתר במהלך הליך ההזמנה.

במעמד ביצוע ההזמנה יבצע בעל האתר בדיקת פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב המשתמש בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. כן מובהר, כי אם המשתמש לא יודיע על סיום השימוש בשירות באמצעות האפליקציה הוא עשוי להיות מחויב בתשלומים נוספים.

שינוי וביטול; היעדר אחריות

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לא לספק שירות מסוים, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של משתמש.

כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

המשתמש מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

המשתמש לא מסר בעת הרישום לאתר הוכחה לכך שהוא מחזיק ברישיון נהיגה תקף ו/או לא שלח תמונה שלו המאפשרת לשייך את רישיון הנהיגה לנהג שמשתמש בשירותים.

בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו, בניגוד לתנאיה של מדיניות הפרטיות או תנאיו של כל שירות אחר שיציע האתר.

המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות כל דין ו/או שבעל האתר חושד בכל מעשה כאמור לפי שיקול דעתו.

המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעל האתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו, לרבות משתמשים אחרים, עובדים וספקים של בעל האתר.

כאשר בעל האתר אינו יכול לספק את השירותים מחמת מחסור במלאי.

בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", לא מתאפשר ניהול תקין ו/או רציף של האתר על ידי בעל האתר. "כח עליון" לעניין זה - מזג אויר, אסונות טבע ומפגעים אחרים, בעיות בסליקת אשראי, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, מצב בטחוני רגיש, כח עליון, שביתות ועיכובים בתקופות של עודף בביקוש (לדוגמה בחגים) ועוד. יובהר כי למשתמש לא יהיו טענות כנגד בעל האתר בשל כך. כן, בעל האתר לא יהיה אחראי בכל ביטול שמקורו במשתמש ו/או שאינו בשליטתו המלאה של בעל האתר, לרבות במקרים של קשיים ביצירת קשר עם המשתמש.

היעדר אחריות

בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לאדם מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לרכוש כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות נזק גופני ו/או הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, וכן נזק שייגרם כתוצאה מרכישה ו/או תשלום שלא בהסכמת המשתמש ו/או שלא בידיעתו ו/או כתוצאה מהקלדה שגויה של פרטי המשתמש (לרבות פרטי כרטיס אשראי) ו/או כל ביטול רכישת שירות ו/או שינוי שירות ו/או במקרים של תקלה בתקשורת בעקבות מעשה או מחדל של ספק/י תקשורת ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש בשירותים שלא בהתאם להוראות בעל האתר.

כל הפרסומים, ובכללם תמונות, מלל, מידע, מצג שבוצע באתר ביחס לשירותים, לרבות בכל הקשור לטיב ו/או סוגי השירותים (להלן: "הפרסומים") הנם להמחשה בלבד, הם אינם מחייבים כלל את בעל האתר שרשאי לשנותם ו/או להחליפם בכל עת בשיקול דעתו הבלעדי, והוא אינו מתחייב כי פרסומים אלו יתאימו לשירות שיקבל בפועל המשתמש.

יובהר כי היה ונפלה טעות קולמוס או כל טעות אחרת בתום לב בפרסומים, לא יחייב הדבר את בעל האתר ו/או מי מטעמו.

בעל האתר אינו מתחייב לתקינותו של האתר לרבות לא לתקינות הקישורים (לינקים) ככל שמופיעים בו, אינו מתחייב כי קישורים אלו יובילו לדף מוצר ו/או לדף אינטרנט פעיל ובעל האתר לא יהיה אחראי בכל הקשור לכך. מובהר כי ככל שיופיעו קישורים לאתרים נוספים באתר, בעל האתר אינו מתחייב ואינו אחראי בשום אופן לתוכנם ו/או למהימנותם והמשתמש יודע כי בעל האתר אינו שולט בתוכן של אותם אתרים נוספים.

המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את בעל האתר בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, אבדן רווח או תשלום שייגרם לה, מיד עם קבלת דרישה ראשונה בכתב מאת בעל האתר בגין כל שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

יובהר כי המידע הנמסר על ידי המזמין או שנאסף על ידי בעל האתר מאוחסן בשרתים המאובטחים של .amazon.com/. למרבה הצער, העברת מידע דרך האינטרנט אינה בטוחה לחלוטין. למרות שבעל האתר נוקט באמצעים מסחריים סבירים כדי להגן על כל מידע שמתקבל אצלו, בעל האתר אינו יכול להבטיח אבטחה מוחלטת של הנתונים והמידע שמועבר דרך האתר ומובהר כי משתמש מעביר מידע בעניינו באמצעות האתר על אחריותו ותוך הבנת הסיכון הכרוך בכך.

זכויות יוצרים

המשתמשים מצהירים כי הם מודעים לכך כי כל זכויות הקניין הרוחני בתוצרים ובחומרים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, סימנים המסחריים, הפטנטים, הלוגויים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של בעל האתר בלבד. גישתם של המשתמשים לאתר והשימוש בשירותים אינה מהווה מתן רישיון או זכות לכל אחד מהמשתמשים או צדדים שלישיים כלשהם כלפי האתר ו/או זכויות היוצרים של בעל האתר. בעל האתר והחברות הקשורות לו, הזכיינים והספקים שלו שומרים לעצמם את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בתנאי שימוש אלה.

למען הספר ספק השם "מיי קאר" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של בעל האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

המשתמשים מצהירים ומתחייבים כי: (א) ביחס לכל המידע שהם מספקים לבעל האתר, למשתמשים יש זכות מלאה וסמכות למסור פרטים אלו ולאפשר לבעל האתר להשתמש בפרטים אלו כדי לספק למשתמשים את השירותים (ב) אף פרט מהפרטים והמידע שהועברו על ידי המשתמשים ו/או מי מטעמם לבעל האתר במסגרת השימוש באתר יפגעו או יפרו זכויות של צד שלישי כלשהו.

פרטיות

מדיניות הפרטיות העדכנית של בעל האתר זמינה באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"). בעל האתר ממליץ למשתמשים לסקור את מדיניות הפרטיות בתחילת השימוש באתר. בעל האתר עשוי (אך לא חייב) לדרוש אישורים ספציפיים מהמשתמש ביחס למדיניות הפרטיות שלו כתנאי לקבלת השירותים.

שונות

הדין החל על תנאי שימוש אלו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע מהם, הוא הדין הישראלי. מחלוקות הנובעות מהסכם זה שהצדדים לא הגיעו ביניהם להסכמה ידונו במסגרת בוררות ע"י בית דין כיום בראשות הרב ניסים קרליץ שליט"א (לעיל ולהלן: "הבורר") הבורר יהיה כפוף לכל הוראות החוזה ולאמור בדיני מדינת ישראל ובלבד שאלו אינם סותרים לדין תורה. חתימה על חוזה זה מהווה חתימה על שטר בוררות. לא הופיע מי מהצדדים לדיון לאחר שזומן אליו כדין, יהיה הבורר רשאי ליתן החלטות ו/או פס"ד שלא בפניו. למרות תניית הבוררות, רשאי המוכר לנקוט בהליכים לגביית חובות נגד הקונה בגין סכומים קצובים ו/או בתביעה לסילוק יד, בתביעה בסדר דין מקוצר בבית המשפט המוסמך בירושלים ו/או בתביעה מתאימה בהוצל"פ.

התנהגותה בעל האתר לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי דין, ו/או כויתור או כהסכמה מצידה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו.

bottom of page