top of page

מדיניות הפרטיות

מבוא

 1. לכל המונחים שלא הוגדרו במדיניות פרטיות זו תהיינה המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש.

 2. מיי קאר (פסגות) רכב לפי שעה בע"מ, ח.פ. 516518529 (להלן: "בעל האתר") מנהל ומפעיל אתר בכתובת ____www.mycar-israel.com____ וכן אפליקציה סלולארית, המשמשים, בין היתר, להשכרת רכבים שיתופיים על בסיס שעתי ממיקום גיאוגרפי בקרבת המשתמש, קבלת מידע על בעל האתר, עסקיו ו/או על חברות קשורות אליו ושירותים משלימים אחרים ("השירותים") באופן מקוון באתר ובאפליקציה על ידי הגולשים באתר ובאפליקציה ("המשתמש/ים" ו- "האתר").

 3. מדיניות פרטיות זו, יחד עם תנאי השימוש, קובעת את הכללים שלפיהם בעל האתר אוסף פרטים אישיים ממשתמשים באתר שבוחרים להשתמש בשירותים או שהמשתמשים באתר מספקים לבעל האתר בדרך אחרת ואשר נשמרים ומעובדים על ידי בעל האתר (להלן: "מדיניות הפרטיות").

 4. בעל האתר מכיר בחשיבות של שמירת המידע ואבטחתו.

 5. מדיניות פרטיות זו חלה על האתר בלבד. באישור תנאי השימוש, המשתמש מאשר גם את תנאי מדיניות פרטיות זו. בעל האתר עשוי (אך לא חייב) לדרוש אישור מפורש של מדיניות הפרטיות (או של שינוי שלה) כתנאי לשימוש באתר.

 6. מדיניות פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת, מכל סיבה שהיא; כל גרסה של מדיניות הפרטיות תחול על המידע הנאסף בזמן שאותה גרסה הייתה בתוקף. בעל האתר יודיע למזמינים ביחס לכל שינוי מהותי במדיניות הפרטיות על ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה במערכת. בעל האתר ממליץ למזמינים להכיר את מדיניות הפרטיות באופן קבוע.
   

שימוש באתר ו/או בשירותים מהווה הסכמה של משתמש לאיסוף ושימוש במידע האישי (כהגדרתו להלן) כמתואר במדיניות פרטיות זו ו/או בתנאי השימוש ובכפוף לכל דין, לרבות שמירת המידע במאגר מידע של בעל האתר.

 

על מנת להיות מעודכן בהצעות ו/או מבצעים ו/או עדכונים החלים מדי פעם באתר, המשתמש מאשר במפורש ומסכים כי בעל האתר יהיה רשאי לפנות אל המשתמש מעת לעת באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר האלקטרוני ו/או באמצעות פניה טלפונית לרבות סמס, למטרות אספקת השירותים, למטרות קידום מכירות ו/או שיווק (כאמור במדיניות זו) וכן למטרות משלוח דברי פרסומת (לרבות כהגדרתם בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב) לפי כל דין. משתמש המעוניין להפסיק לקבל הודעות אלו כאמור מתבקש לפנות למחלקת שירות הלקוחות של בעל האתר בדואר אלקטרוני שכתובתו office@mycar-israel.co ________ ולהודיע על רצונו להסרה מרשימת התפוצה.

המשתמש מצהיר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע והוא עושה זאת מרצונו והסכמתו.

 

 

איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנחנו עשויים להשתמש בו?

 1. בעל האתר עשוי לאסוף ולעבד את המידע הבא אודות משתמש (להלן: "מידע אישי"):

 • מידע שהמשתמש מספק במסגרת רישום לאתר או הזמנת השירותים (למשל - שם מלא, ת.ז., כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, צילום רישיון נהיגה, צילום עצמי של המשתמש, תאריך לידה ומספר טלפון); יובהר כי פרטי כרטיס אשראי מסופקים לצורך רכישה בלבד והם אינם נשמרים אצל בעל האתר.

 • פרטים אודות השימוש שביצע המשתמש באתר, בשירותים ואף באינטרנט לרבות, ללא הגבלה, תעבורת נתונים, קבצי ה- Cookie ונתוני תקשורת אחרים;

 • בעל האתר עשוי גם לשמור מידע אודות הטלפון הנייד של המשתמש, כולל כתובת IP של המשתמש, מערכת ההפעלה ופרסומות בהן צפה המשתמש.

 • בעל האתר עשוי לעשות שימוש במידע האישי על פי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או דין, כמפורט להלן:

 • לספק למשתמש את השירותים באתר ומבוקשים על ידו לרבות, אולם לא רק, יצירת קשר עמו בנוגע לשירותים;

 • לאפשר את מתן השירותים בצורה נוחה ויעילה למשתמש, לרבות באמצעות האתר;

 • לשפר ו/או לשנות ו/או לבטל את השירותים כל תוכן אחר באתר;

 • לספק למשתמש שירותים נלווים לרבות ללא הגבלה, פרסום רלוונטי למשתמש מסוים, מידע למשתמש אודות מוצרים ואודות שירותים;

 • לאכוף את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או דין אחר;

 • לצורך פיקוח על השימוש באתר והשירותים והפעילות והניהול הטכני של האתר;

 • בדיקת מספר משוער של משתמשים, מועדי כניסתם לאתר ובביצוע אנליזה ובדיקת דפוסי שימוש;

 • ניתוח של מידע אודות דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, לרבות לצורך בירור תלונות, שיפור שירות וביקורות;

 • בהתאם להסכמת המשתמש, לצורך שיווק, פרסום וקידום מכירות ובין היתר, יצירת קשר עם משתמש בכל אמצעי תקשורת שבעל האתר ימצא לנכון (דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), ברשתות החברתיות, בטלפון ועוד) ביחס למידע בדבר מוצרים, שירותים, עדכונים ומבצעים החלים ו/או נמכרים ו/או הקשורים לגבי השירותים, לרבות דבר פרסומת כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב.

 • בעל האתר עשוי לשמור את המידע האישי לתקופת הזמן שלאחר סיום מתן השירותים, אם המידע נחוץ למטרות שלשמן נאסף או אם נדרש לשמור אותו על פי חוק. 

 • כל המידע הנמסר על ידי המשתמש או שנאסף על ידי בעל האתר אוחסן בשרתים המאובטחים של _ amazon.com למרבה הצער, העברת מידע דרך האינטרנט אינה בטוחה לחלוטין. למרות שבעל האתר נוקטת באמצעים מסחריים סבירים כדי להגן על המידע האישי, בעל האתר אינו יכול להבטיח אבטחה מוחלטת של הנתונים והמידע האישי שמועבר דרך האתר ומובהר כי המזמין מעביר את המידע האישי באמצעות האתר על אחריותו ותוך הבנת הסיכון הכרוך בכך.

   

גילוי של מידע

 1. בעל האתר תהיה רשאית לגלות את המידע האישי של משתמשים לצדדים שלישיים במקרים כדלהלן:

 2. במקרה שבעל האתר יהיה מחויבת על פי חוק או על פי צו שיפוטי, עם או בלי הסכמת משתמש ועם או בלי הודעה מוקדמת על כוונתה לגלות את המידע האישי ו/או על מנת לממש זכות משפטית של בעל האתר (לרבות גביית חוב שאינו שולם לבעל האתר באמצעות צד שלישי) ו/או על מנת להתגונן מפני טענות משפטיות לרבות תביעות כנגד בעל האתר בשיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר.

 3. בעל האתר עשוי לחשוף את המידע האישי של משתמש אשר מבצע באמצעות האתר כל פעולה המהווה הפרה של כל דין או תנאי השימוש.

 4. בעל האתר יהיה רשאי לחשוף את המידע האישי בכל מקרה של מכירת בעל האתר או מיזוגו עם צד שלישי או מכירת פעילות בעל האתר ו/או האתר לצד שלישי ו/או בקשר עם עסקה תאגידית מהותית אחרת, ובלבד שצד שלישי זה יקבל על עצמו את תנאי השימוש.

 5. בעל האתר עשוי לחשוף את המידע האישי לצדדים שלישיים המספקים לבעל האתר שירותים מסחריים הקשורים בשירותים וזאת במידה הנדרשת על מנת לספק משתמשים את השירותים ובכפוף להתחייבות חוזית של אותם צדדים שלישיים לשמור על סודיות ואבטחת המידע האישי.

 6. במקרה בו מאשר משתמש לבעל האתר להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים.

 7. בעל האתר עשוי לחשוף את מידע האישי של משתמש כדי להגן על עובדיו, מזמינים או גולשים אחרים באתר.

  בחירות משתמש בקשר למידע

 8. מכח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, כל משתמש רשאי לבקש מבעל האתר לעיין במידע השמור אצלו בעניינו. משתמש שמצא כי המידע בעניינו אינו מדויק, אינו שלם או מעודכן, רשאי לפנות בהודעת מייל לשירות הלקוחות של בעל האתר בדואר אלקטרוני שכתובתו ______ office@mycar-israel.co _______ ולבקש לתקן ו/או למחוק את המידע בעניינו.

 9. למשתמש עומדת גם הזכות שלא לספק מידע אישי לבעל האתר ו/או שלא לעבד, לאחסן או להשתמש במידע אישי אולם המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך שבפניה כזו שלא לשמור או לעבד את המידע האישי שלו, יתכן שלא ניתן יהיה לספק לו את כל ו/או חלק מהשירותים והוא מוותר בבקשה זו על כל טענה ו/או דרישה כלפי בעל האתר בקשר לשירותים.

 10. המשתמש יוכל לממש את זכויותיו אלו באמצעות פנייה לבעל האתר בכתובת_ office@mycar-israel.co.

  Cookies - עוגיות

 11. בעל האתר עשוי לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים על מנת לאסוף את מידע אישי אודות המשתמש ו/או פעילותו באתר, וביניהם עוגיות (Cookies) ועזרים נוספים.

 12. בעל האתר עשוי להקצות עוגייה כזו (אחת או יותר) למשתמש באתר וזאת לצרכים המנויים בסעיף 2 לעיל ו/או כדי להתאים למשתמש את האתר ו/או השירותים. המידע האישי הנאסף בדרך זו עשוי להיאסף בצורה אוטומטית ועשוי לכלול מידע בקשר עם שימוש המשתמש ברשת האינטרנט לרבות דפי האינטרנט בהם מבקר, החיפושים שמבצע באתר והקישורים בהם משתמש באתר. בדפדפנים מסוימים קיימת האפשרות לבחור שלא לקבל קבצי עוגיות בצורה אוטומטית – משתמש החפץ בכך יוכל לעשות כן דרך הגדרות הדפדפן ממנו גולש לאתר, אולם ככל שיעשה כן עליו לשים לב כי הוא עשוי שלא להיחשף לתכנים מסוימים באתר ו/או שלא להיות מסוגל להשתמש בחלק ממאפייני האתר ו/או השירותים.

  אבטחה

 13. בעל האתר נוקט באמצעים מנהליים ואלקטרוניים שנועדו להגן על המידע האישי מפני גישה לא מורשית. עם זאת בעל האתר אינו מתחייב כי השירותים שהיא מציעה יהיו בלתי חדירים באופן מוחלט מפני גישה לא מורשית.

  קישורים לאתרים אחרים

 14. האתר עשוי, מעת לעת, לכלול קישורים ויישומים של מפרסמים וחברות קשורות. הימצאותם של קישורים אלו באתר אינה מהווה אישור, הכשרה או ייצוג מצד בעל האתר של אותם צדדים שלישיים, בעלי הקישורים. אתרים אחרים אלה עשויים להציב קבצי Cookie או קבצים אחרים שלהם על הטלפון הסלולרי ו/או המחשב של המשתמש, לאסוף נתונים או לבקש מידע אישי מהמשתמש. אם המשתמש בוחר להיכנס לקישורים אלו, הוא עושה זאת על אחריותו ובכפוף לתנאי השימוש

 15. ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד בעל האתר בגין שימוש זה.

Update date: 14.11.2021

Introduction

 

In

 

All terms not defined in this Privacy Policy shall have the meaning given to them in the Terms of Use.

 

My car (Psagot) Vehicle by Hour Ltd., H.P. 516518529 (hereinafter: "the site owner") manages and operates a website at ____ www.mycar-israel.com ____ as well as a mobile application, which are used, among other things, to rent shared vehicles on a Hourly from a geographical location near the user, receiving information about the site owner, his business and / or related companies and other complementary services (the "Services") online on the site and in the application by the surfers on the site and in the application ("the user / s" and "the site").

This Privacy Policy, together with the Terms of Use, sets out the rules by which the Site Owner collects personal information from Site Users who choose to use the Services or which the Site Users otherwise provide to the Site Owner and which are maintained and processed by the Site Owner (hereinafter: "Privacy Policy").

The site owner recognizes the importance of keeping the information safe and secure.

This Privacy Policy applies to the Site only. By accepting the Terms of Use, the user also agrees to the terms of this Privacy Policy. The owner of the site may (but does not have to) require the express approval of the privacy policy (or its modification) as a condition of using the site.

This Privacy Policy may be updated from time to time, for any reason; Each version of the Privacy Policy will apply to the information collected while that version was in effect. The owner of the site will notify the customers in relation to any material change in the privacy policy by publishing the new privacy policy in the system. The site owner recommends that clients familiarize themselves with the privacy policy on a regular basis.

Use of the website and / or services constitutes the user's consent to the collection and use of personal information (as defined below) as described in this privacy policy and / or the terms of use and subject to any law, including keeping the information in the website owner's database.

In order to be updated on offers and / or promotions and / or updates that apply from time to time on the site, the user expressly agrees and agrees that the site owner will be entitled to contact the user from time to time by direct mail, including by e-mail and / or by phone, including SMS. The services, for the purposes of promoting sales and / or marketing (as stated in this policy) as well as for the purposes of sending advertisements (including as defined in section 30A of the Communications (Bezeq and Broadcasting) Law, 5742) according to any law. The customer service of the site owner by e-mail to office@mycar-israel.co ________ and announce his desire to be removed from the mailing list.

 

The user declares that he has no legal obligation to provide the information and he does so voluntarily and with his consent.

What information do we collect and how may we use it?

In

The site owner may collect and process the following information about a user (hereinafter: "Personal Information"):

Information provided by the user as part of a registration for the website or ordering the services (for example - full name, ID number, residential address, e-mail address, photocopy of driver's license, self-photograph of the user, date of birth and telephone number); It will be clarified that credit card details are provided for the purpose of purchase only and are not stored with the site owner.

Details about the user's use of the website, services and even the Internet including, without limitation, data traffic, cookies and other communication data;

The site owner may also store information about the user's mobile phone, including the user's IP address, operating system and advertisements viewed by the user.

The owner of the site may use the personal information in accordance with the privacy policy and / or the terms of use and / or law, as detailed below:

Provide the user with the services on the site and requested by him including, but not limited to, contacting him regarding the services;

Enable the provision of services in a convenient and efficient manner to the user, including through the Website;

Improve and / or change and / or cancel the services and any other content on the site;

Provide the user with ancillary services including unlimited, relevant advertising for a particular user, user information about products and services;

Enforce the Terms of Use and / or the Privacy Policy and / or other law;

For the purpose of supervising the use of the site and the services and activities and technical management of the site;

Checking the estimated number of users, the dates of their entry into the site and performing analysis and checking usage patterns;

Analysis of information about users' purchasing patterns and behavior, including for the purpose of clarifying complaints, improving service and auditing;

In accordance with the user's consent, for the purpose of marketing, advertising and promotion, among other things, contacting a user in any means of communication that the site owner deems appropriate (e-mail, text messages (SMS), social networks, telephone, etc.) in relation to applicable product, services, updates and promotions. / Or are sold and / or related to the Services, including an advertisement within the meaning of section 30A. To the Communications Law (Bezeq and Broadcasting), 5742.

The owner of the site may retain the personal information for the period of time after the end of the provision of the services, if the information is necessary for the purposes for which it was collected or if it is required by law to retain it.

All information provided by the user or collected by the site owner is stored on the secure servers of _ amazon.com Unfortunately, the transmission of information over the Internet is not completely secure. Although the site owner takes reasonable commercial measures to protect the personal information, the site owner can not guarantee complete security of the data and personal information transmitted through the site and it is clarified that the client transmits the personal information through the site at his own risk.

Disclosure of information

The site owner will be entitled to disclose the personal information of users to third parties in the following cases:

In the event that the website owner is obligated by law or by a court order, with or without user consent and with or without prior notice of her intention to disclose personal information and / or to exercise the website owner's legal right (including collection of debt not paid to website owner Third party) and / or in order to defend against legal claims, including claims against the site owner, at the sole discretion of the site owner.

The owner of the site may disclose the personal information of a user who performs through the site any action that constitutes a violation of any law or terms of use.

The site owner will be allowed to disclose the information

bottom of page